Rīgas pilsētas pašvaldība izsludina publisku kandidātu pieteikšanās procedūru uz SIA “Rīgas meži” (40003982628, juridiskā adrese: Ostas prospekts 11, Rīga, LV-1034) trīs padomes locekļu amatu vietām

Drukāt

13.04.2021

 

Visiem kandidātiem izvirzītās obligātās minimālās prasības:

1.       valsts valodas zināšanas C1 līmenī un vēl vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas ne zemākas par B2 līmeni;

2.       akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu Sabiedrības padomes locekļa pienākumus;

3.       darba pieredze (pēdējo 10 gadu laikā), kas atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

3.1. vismaz triju gadu pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības* valdes vai padomes locekļa amatā;

3.2. vismaz triju gadu pieredze vadītāja vai vadītājam līdzvērtīgā vadošā amatā (t.i. vadītājam tieši pakļautas struktūrvienības vadītāja amatā) valsts vai pašvaldības institūcijā, kas atbildīga par vides vai meža nozares politikas veidošanu vai īstenošanu;

3.3. vismaz piecu gadu pieredze augstskolā vai zinātniskajā institūtā akadēmiskā personāla amatā (profesors, asociētais profesors, vadošais pētnieks), kas realizē pētniecību un kuram ir zinātniskās publikācijas bioekonomikas vai zemes resursu ilgtspējīgas pārvaldības jomā.

4.       nevainojama reputācija.

*Kapitālsabiedrība, kuras darbības rādītāji periodā, kurā kandidāts ir ieņēmis amatu, pārsniedza vismaz divus no šādiem rādītājiem – bilances kopsumma 4 miljoni euro, neto apgrozījumus 8 miljoni euro un vidējais darbinieku skaits 50.

5.      Kandidātam, kurš piesakās uz konkrētu/-iem (vienu vai vairākiem) padomes locekļa amata profilu/-iem, papildus ir jāatbilst attiecīgi šādām prasībām:

5.1.  padomes loceklis ar kompetenci bioekonomikas vai zemes resursu ilgtspējīgas pārvaldības jomā:

5.1.1.kuram pēdējo 10 gadu laikā ir vismaz triju gadu darba pieredze bioekonomikas vai zemes resursu ilgtspējīgas pārvaldības jomā;

5.1.2.izpratne un zināšanas par korporatīvo pārvaldību, uzņēmumu un komandas vadību, iesaistīto pušu vadību.

5.2. padomes loceklis ar kompetenci finanšu jautājumu un audita jomā, risku vadības un iekšējās kontroles sistēmas jomā:

5.2.1.kuram pēdējo 10 gadu laikā ir vismaz triju gadu darba pieredze finanšu vadības jautājumos, investīciju piesaistē, risku pārvaldībā, iekšējās kontroles sistēmas un iekšējā audita jautājumos;

5.2.2.izpratne un zināšanas par korporatīvo pārvaldību, uzņēmumu un komandas vadību, iesaistīto pušu vadību.

5.3. padomes loceklis ar kompetenci stratēģiju izstrādes un ieviešanas jomā, korporatīvas pārvaldības un pārmaiņu vadības jomā:

5.3.1.kuram pēdējo 10 gadu laikā ir vismaz triju gadu darba pieredze biznesa stratēģiju izstrādē un ieviešanā un nozīmīgu pārmaiņu vadībā;

5.3.2.izpratne un zināšanas par vides un mežu pārvaldības jomu, korporatīvo pārvaldību, uzņēmumu un komandas vadību, iesaistīto pušu vadību.

 

Kandidātiem nepieciešamās kompetences:

-        stratēģiskais redzējums (būtiskā kompetence);

-        pārmaiņu vadīšana (būtiskā kompetence);

-        orientācija uz attīstību;

-        pozitīvu attiecību veidošana un uzturēšana;

-        lēmumu pieņemšana un atbildība.

 

Atlases procesā, vērtējot kandidātus, papildus punkti tiks piešķirti par:

-        angļu valodas zināšanām (vismaz B2 līmenī);

-        akadēmisko augstāko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību finanšu, ekonomikas, uzņēmējdarbības vadības, tiesību zinātņu, vides pārvaldības vai mežsaimniecības jomā vai maģistra/doktora grādu kādā no minētajām jomām;

-        pieredzes ilgumu prasībām atbilstošajā amatā;

-        pieredzi vadošā amatā starptautiskā kapitālsabiedrībā/institūcijā vai biržā kotētā kapitālsabiedrībā;

-        izpratni par publiskas personas kapitālsabiedrību darbību.

Lai nodrošinātu profesionālu un objektīvu kapitālsabiedrības padomes darbu, kas veicina kapitālsabiedrības vērtības ilgtermiņa pieaugumu un darbības efektivitāti, atlases procesa rezultātā ir jānodrošina, ka vismaz divi no padomes locekļiem būs atzīstami par neatkarīgiem padomes locekļiem atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta sestajā daļā noteiktajiem kritērijiem.

Dokumentus dalībai atlases procesā lūdzam iesniegt līdz 10.05.2021. ieskaitot, nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus ar norādi “SIA “Rīgas meži” padomes locekļu amatu kandidātu atlasei” Rīgas domes Komercdarbības nodrošinājuma pārvaldei uz e-pastu: nominacija@riga.lv.

Kontaktpersona Rīgas domes Komercdarbības nodrošinājuma pārvaldes Tiesiskās uzraudzības nodaļas vadītāja Ilze Jurjāne, Ilze.Jurjane@riga.lv, tālr. 67105901.

Atlases procesā kandidāti iesniedz šādus dokumentus:

o   motivētu pieteikuma vēstuli (iekļaujot informāciju un pamatojumu par atbilstību izvirzītajām prasībām, norādot vienu vai vairākus padomes locekļa amata profilus, uz kuru/-iem piesakās, un atbilstību neatkarīgā padomes locekļa statusam atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta sestajai daļai, ja attiecināms);

o   dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae) atbilstoši pievienotajai formai, t. sk. ar norādītu informāciju par personām (vismaz divām), no kurām nominācijas komisija var iegūt atsauksmes par kandidātu par pēdējiem pieciem gadiem;

o   apliecinājumu par atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtās daļas prasībām (neatkarīgo padomes locekļu gadījumā arī sestās daļas prasībām) un likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 6. panta un 7. panta ceturtās daļas prasībām atbilstoši pievienotajai formai;

o   augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un izziņas kopiju par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst izglītības dokuments, ja tas iegūts ārvalstīs;

o   kandidātiem, kas tiks aicināti uz atlases procesa trešo kārtu, papildus būs jāiesniedz stratēģiskais redzējums (līdz 10 000 rakstu zīmēm) par SIA “Rīgas meži” galvenajiem nākotnes izaicinājumiem un padomes lomu katrā no amatu profiliem, uz kuru kandidāts pieteicies, un redzējums jāprezentē nominācijas komisijai (~20 min.).

Informācijai: padomes locekļa mēnešalga 2 160 euro (bruto), padomes priekšsēdētāja mēnešalga 2 400 euro (bruto).

SIA “Rīgas mežipadomes locekļu amata kandidātu nominācijas komisijā darbojas Rīgas pilsētas izpilddirektora padomniece, Rīgas domes Komercdarbības nodrošinājuma pārvaldes priekšnieka pienākumu izpildītāja Ilze Spūle-Statkus, Pārresoru koordinācijas centra Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas konsultante Ilze Nežberte, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātes dekāns Linards Sisenis, Pasaules Dabas fonda direktors Jānis Rozītis. Komisiju vada Rīgas pilsētas izpilddirektora vietnieka p. i., SIA “Rīgas meži” kapitāla daļu turētāja pārstāve Rita Logina.

Apliecinājuma un Curriculum Vitae forma, kā arī informatīvais paziņojums par kandidāta personas datu apstrādi publiskas kandidātu pieteikšanās procedūras nodrošināšanai pieejams Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv sadaļā “Pašvaldība” – “Vakances”.

Pievienotie faili