Tiek nodots sabiedriskai apspriešanai Rīgas pašvaldības īpašumā esošo mežu apsaimniekošanas plāns (MAP) laika periodam līdz 2026.gadam

Drukāt

07.03.2018

SIA “Rīgas meži” ir Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrība, kas pārvalda un apsaimnieko Rīgas pašvaldības īpašumā esošās meža zemes. Atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, viens no meža zemju ilgtspējīgas apsaimniekošanas priekšnosacījumiem ir meža apsaimniekošanas plāns (turpmāk tekstā MAP), pamatojoties uz kuru notiek meža zemju apsaimniekošana.

SIA “Rīgas meži” ir sagatavojusi MAP projektu periodam līdz 2026.gadam, kas tiek nodots sabiedriskai apspriešanai.

Kā jau minēts MAP aptver Rīgas pašvaldības īpašumā esošos mežus un meža zemes Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā (4464 ha platībā), kā arī atsevišķas mežu un meža zemju teritorijas, kas ir Rīgas pašvaldības īpašumā, bet atrodas ārpus Rīgas pilsētas administratīvajām robežām (4311 ha platībā).

Šis MAP neietver:

-          Kultūras un atpūtas zonu “Mežaparks”, kam tika izstrādāts atsevišķs MAP 2017.gadā;

-          pārējās SIA “Rīgas meži” īpašumā esošās meža zemes un mežus.

 

MAP sastāv no aprakstošās daļas un kartogrāfiskās daļas, kurā iekļauta sekojoša informācija:

-          meža zemes plāns;

-          valsts uzturētajās informatīvajās sistēmās reģistrēto īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, mikroliegumu, īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu un kultūras pieminekļu kartogrāfiskais materiāls;

-          Apsaimniekotāja noteiktās bioloģiski vērtīgās un aizsargājamās teritorijas;

-          mežsaimniecisko darbu (galvenās un kopšanas cirtes) apjoma izvietojuma kartogrāfiskais materiāls.

 

Pašvaldībām un to iedzīvotājiem, kuru teritoriju skar MAP iekļautie meži, kā arī Valsts meža dienestam un citām ieinteresētajām pusēm tiek dota iespēja iesniegt komentārus un jautājumus par izstrādāto MAP projektu. Tos iespējams iesniegt trīs nedēļu laikā pēc MAP publicēšanas SIA “Rīgas meži” mājas lapā internetā.

Pēc sabiedriskās apspriešanas termiņa beigām iesniegtie jautājumi un komentāri tiks apkopoti un sagatavotas atbildes, kas vienoti, apkopojuma veidā tiks publicētas SIA “Rīgas meži” mājas lapā internetā.

Pēc sabiedriskās apspriešanas MAP, kopā ar sabiedriskās apspriešanas rezultātu kopsavilkumu, tiks iesniegtas apstiprināšanai Rīgas domē.

Ņemot vērā apstākli, ka Rīgā esošie meži tiek intensīvi izmantoti rekreācijai, tas ievērojami ietekmē meža apsaimniekošanas darbu organizāciju. Tāpēc papildus, pirms darbu uzsākšanas katrā konkrētā platībā, tiks paredzēti sekojoši pasākumi iedzīvotāju informēšanai:

-         Informācijas izvietošana SIA “Rīgas meži” mājas lapā internetā.

-         Informatīva kampaņa ar informācijas mēdiju palīdzību;

-         Informatīvu plakātu izvietošana paredzamo darbu veikšanas vietā.

Par paredzamajiem darbiem tiek sniegta sekojoša rakstura informācija:

-         Darbu raksturs un apjoms;

-         Darbu uzākšanas un beigu laiks;

-         Ierobežojumi darbu veikšanas periodā.

 

Ar minēto mežu apsaimniekošanas plānu projektu var iepazīties uzspiežot uz sekojošām saitēm:

-         Rīgas pilsētā esošie meži un meža zemes:

o   Apsaimniekošanas plāna teksta daļa

o   Apsaimniekošanas plāna kartogrāfiskā daļa


-         Ārpus Rīgas pilsētas teritorijas esošie meži un meža zemes:

o   Apsaimniekošanas plāna teksta daļa

o   Apsaimniekošanas plāna kartogrāfiskā daļa


 

Ieinteresētās puses tiek aicinātas izteikt savus komentārus un jautājumus līdz 28.martam, nosūtot tos elektroniski uz SIA “Rīgas meži” e-pasta adresi: rigasmezi@riga.lv ar norādi “MAP sabiedriskā apspriešana”.