Mežizstrādes automatizētas plānošanas algoritmu, datu apstrādes un analīzes IT rīka izstrāde rūpnieciskā pētījuma ietvaros, nodrošinot alternatīvu, inovatīvu un ekonomiski pamatotu risinājumu regulāra atvēruma kailciršu un izlases ciršu metodēm, balstoties uz optimālu ekosistēmu pakalpojumu sniegšanas modeli mežsaimniecībā, nr. 23-00-A01612-000004

Drukāt

09.07.2023

Ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātei (LBTU), sadarbojoties ar astoņiem partneriem, ir uzsākts projekts IT rīka izstrādē, kas palīdzēs mežu īpašniekiem plānot meža apsaimniekošanu, lai nodrošinātu zinātniski pamatotu un praksē pārbaudītu meža daudzpusīgo ekosistēmas pielietojumu. Projektā iesaistīti ir visu trīs galveno interešu pārstāvju grupas: zinātnieki, mežu apsaimniekotāji un nevalstiskās organizācijas kā sabiedrības pārstāvji.

Projekts “Mežizstrādes automatizētas plānošanas algoritmu, datu apstrādes un analīzes IT rīka izstrāde rūpnieciskā pētījuma ietvaros, nodrošinot alternatīvu, inovatīvu un ekonomiski pamatotu risinājumu regulāra atvēruma kailciršu un izlases ciršu metodēm, balstoties uz optimālu ekosistēmu pakalpojumu sniegšanas modeli mežsaimniecībā” (Nr. 23-00-A01612-000004) (turpmāk – “Dabai draudzīga mežsaimniecība”) sniegs ieguldījumu uz videi draudzīgu principu balstītas mežkopības attīstībā, kā arī medniecībā, jo tiks gūtas zināšanas un tehnoloģijas, lai organizētu medību saimniecības medījamo dzīvnieku populācijas regulēšanai augstvērtīgās dabas un rekreācijas teritorijās.


“Dabai draudzība mežsaimniecība” projekts nodrošinās ar zināšanām un mūsdienīgiem rīkiem pielietotu stratēģisku pieeju un īstenotu konkrētus pasākumus, lai ieviestu dabai draudzīgu mežu apsaimniekošanas plānošanu un izmantošanu praksē.


Projekta nosaukums: “Mežizstrādes automatizētas plānošanas algoritmu, datu apstrādes un analīzes IT rīka izstrāde rūpnieciskā pētījuma ietvaros, nodrošinot alternatīvu, inovatīvu un ekonomiski pamatotu risinājumu regulāra atvēruma kailciršu un izlases ciršu metodēm, balstoties uz optimālu ekosistēmu pakalpojumu sniegšanas modeli mežsaimniecībā”, nr. 23-00-A01612-000004.


Projekta mērķis: Veicināt meža daudzpusīgās ekosistēmas inovatīvu un ekonomiski pamatotu meža apsaimniekošanas plānošanu, īpaši pilsētu un pilsētām pieguļošo mežu ekosistēmās, pielietojot mūsdienīgas metodes un IT sniegtās iespējas. Tādējādi papildinot mežu apsaimniekošanu ar jaunu elementu, kas var padarīt dabai draudzīgāku meža apsaimniekošanu un interešu sabalansēšanu.


Sasniedzamais rezultāts: Tiks izstrādāta atvērta koda platforma/programma, kas būs brīvi pieejama visiem meža apsaimniekotājiem un izmantojama meža apsaimniekošanas plānu izstrādē.


Lai to sasniegtu, tiks īstenotas šādas aktivitātes:


  • Tiks izstrādāts inovatīvs rūpnieciskais pētījums, balstoties uz pētnieku un sadarbības partneru zināšanām un pieredzi: Augstvērtīgu dabas un rekreācijas teritoriju telpiskās plānošanas, ainavu dizaina izveidošanas metodika / Meža īpašnieku aptauja par ekosistēmu pakalpojumu pieejas piemērošanas iespējām / Mežizstrādes tehnoloģiju un normatīvo aktu izvērtējums.
  • Tiks veikta ekosistēmu pakalpojumu kartēšana.
  • Tiks veikta eosistēmu pakalpojumu novērtēšanas, atlases un analīzes algoritmu bibliotēka.
  • Tiks veikta tehnoloģijas izstrāde, par pamatu ņemot dabai un rekreācijai vērtīgās meža platības.

Partneri: Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (vadošais partneris), SIA “Rīgas meži”, SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts”, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, SIA “SunGIS”, SIA “RGP”, Biedrība “Latvijas Mednieku savienība”, Biedrība “Pierīgas partnerība”, SIA “Niedrāji MR”.


Projekta īstenošanas laiks: 01.07.2023. – 31.05.2025.


Projekta kopējais finansējums: EUR 483 909,94, t.sk. ELFLA finansējums: EUR 435 518,93 ELFLA finansējumu. Savukārt “Rīgas mežu” projekta budžeta daļa: EUR 70 244,00, t.sk. ELFLA finansējums: EUR 63219,60.


Projekts tiek realizēts ar ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam pasākuma “Sadarbība” 16.1. apakšpasākumam “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai” finansiālo atbalstu.

LGR Blok ne najden: [google_analytics]
Current category is: [Sadarbības projekti]. ID: [567]