Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas Meži” korporatīvā stratēģija 2015. – 2020. gadam

Drukāt

02.10.2015

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) „Rīgas meži” dibināta saskaņā ar Rīgas pilsētas domes lēmumu Nr.3192 „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas meži” dibināšanu”. Tās darbības galvenais mērķis ir, ievērojot meža ekosistēmu uzturēšanas un vides aizsardzības principus, norošināt efektīvu meža zemes apsaimniekošanu, tā garantējot ilgtspējīgu vides attīstību, nākotnes paaudžu ekonomisko, ekoloģisko un sociālo vajadzību apmierināšanu un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu.

SIA „Rīgas meži” misija

SIA „Rīgas meži” ir Rīgas pilsētas mežu saimnieks, pārvaldnieks un kopējs, kā arī garants tam, ka Rīgā un tās apkārtnē vienmēr augs kvalitatīvs, ilgtspējīgi apsaimniekots, bioloģiski daudzveidīgs, apsargāts un aizsargāts paaudzēs veidotais mežs.

SIA „Rīgas meži” ir atbildīgs Rīgas dārzu, parku un apstādījumu apsaimniekotājs, kas pastāvīgi uztur, aizsargā un uzlabo to resursus, funkcijas un rekreācijas iespējas sabiedrības labā, lai nodrošinātu augstu dzīves kvalitāti pašreizējai sabiedrībai un nākamajām paaudzēm.

SIA „Rīgas meži” ir atbildīgs kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” apsaimniekotājs, kas nodrošina atpūtas, sporta, tūrisma un kultūras aktivitātes un to brīvu pieejamību visiem Rīgas iedzīvotājiem un viesiem, kā arī parka attīstībā saglabā tā dabas, kultūrvēsturiskās un sociālās vērtības.


SIA „Rīgas meži” vīzija

SIA „Rīgas meži” ir efektīvs, sabiedrībā atpazīstams uzņēmums, kas, dažādojot savu darbību, sniedz plašu produktu un pakalpojumu klāstu, vienlaikus palielinot meža ekoloģisko, ekonomisko un sociālo vērtību.

Rīgas dārzi, parki un apstādījumi ir populāras un iecienītas atpūtas un izklaides vietas, kas uzlabo sabiedrības labklājības līmeni un kalpo kā paraugi ilgtspējīgi apsaimniekotai dārzu, parku un apstādījumu videi.

Kultūras un atpūtas teritorija „Mežaparks” ir notikumu teritorija, globāli interesanta Rīgas vizītkarte un atpazīšanas zīme, unikāls četru gada sezonu atpūtas parks veselīgam dzīvesveidam un jēgpilnai brīvā laika pavadīšanai, kas veicina apkārtējo teritoriju attīstību.

 
 

SIA "Rīgas meži" korporatīvie ilgtermiņa mērķi

·       Ilgtspējīgi apsaimniekojot mežu, panākt tā ekoloģiskās, ekonomiskās un sociālās vērtības pieaugumu.

·       Nodrošināt stabilus un augošus ieņēmumus, kas ir garants uzņēmuma attīstībai un meža kvalitātes paaugstināšanai.

·       Dažādojot uzņēmuma darbības veidus, samazināt ieņēmumu īpatsvaru no augošas koksnes pārdošanas.

·       Regulāri informēt un izglītot sabiedrību par mežā notiekošajiem procesiem, popularizēt saudzīgu attieksmi pret mežu un apkārtējo vidi.

·       Uzturēt un labiekārtot sabiedrībai nozīmīgus dabas un kultūrvēsturiskos objektus un atpūtas vietas.

·       Nodrošināt, lai Rīgas dārzi, parki un apstādījumi dotu iespēju ilgtspējīgi īstenot kultūras, atpūtas un sociālās aktivitātes, vienlaikus atbildīgi reaģējot uz sabiedrības vajadzību izmaiņām un pastāvīgi uzlabojot dārzu, parku un apstādījumu resursu piedāvātās iespējas.

·       Izmantojot kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” teritoriju daudzfunkcionāli visās sezonās, uzlabot tā pieejamību un sasniedzamību, kā arī regulāri nodrošināt dažādu pasākumu norisi un attīstīt saikni ar apkārtējām teritorijām.


Darbības virzieni ilgtermiņa mērķu sasniegšanai un galvenie stratēģiskie uzdevumi

1. Mežsaimniecība

1.1. Meža koku sēklu ražošana

Darbības virziena pamatojums

-       Selekcionētas sēklas ir augstvērtīga meža stādāmā materiāla ražošanas pamatresurss.

-       Selekcionētām sēklām ir augsta tirgus cena ar tendenci pieaugt.

-       SIA „Rīgas meži” rīcībā ir priedes, egles, ozola, bērza un melnalkšņa sēklu plantācijas.

Galvenie uzdevumi

-       Nodrošināt SIA „Rīgas meži” ar augstvērtīgu vietējas izcelsmes sēklu materiālu pilnā apjomā.

-       Ierīkot jaunu priežu un melnalkšņu sēklu plantāciju.

 

1.2. Meža stādāmā materiāla ražošana

Darbības virziena pamatojums

-       Kvalitatīva stādāmā materiāla izaudzēšana nodrošina savlaicīgu meža atjaunošanu.

-       Konteinerstādi uzlabo stādu ieaugšanu mežā, vienlaicīgi palielinot stādīšanas laika periodu.

-       SIA „Rīgas meži” pieder kokaudzētava „Norupe” stādāmā materiāla ražošanai.

Galvenie uzdevumi

-       Nodrošināt stādāmā materiāla izaudzēšanu optimālā apjomā.

-       Palielināt stādāmā materiāla realizācijas apjomu brīvajā tirgū.

 

1.3. Meža apsardzība un aizsardzība

Darbības virziena pamatojums

-       SIA „Rīgas meži” kā meža īpašniekam ir pienākums rūpēties, lai meži tiktu pienācīgi apsargāti no ugunsgrēkiem, savlaicīgi tos likvidējot, kā arī novērst meža piesārņošanu un meža nelikumīgu izmantošanu, tai skaitā meža zādzības.

-       SIA „Rīgas meži” kā meža īpašniekam ir pienākums rūpēties par meža aizsardzību,  veicot profilaktiskos pasākumus, lai ierobežotu un likvidētu meža kaitēkļu, slimību, meža dzīvnieku, vējgāžu un vējlaužu radītos bojājumus.

Galvenie uzdevumi

-       Pilnveidot mežniecību darbinieku tehnisko nodrošinājumu apsardzībā pret ugunsgrēkiem.

-       Katru gadu izstrādāt meža apsardzības operatīvos plānus, paredzot tajos sadarbību ar citām valsts un pašvaldību institūcijām.

-       Nodrošināt meža satīrīšanu no sadzīves atkritumiem.

-       Nodrošināt veselīgu mežaudžu audzēšanu.

-       Medījamo dzīvnieku postījumu kontrole.

 

1.4. Meža uzmērīšana, meža inventarizācija, meža apsaimniekošanas plānošana

Darbības virziena pamatojums

-       Sekmīgas mežsaimniecības pamats ir precīza informācijas iegūšana par mežu un meža zemēm, kā arī pamatota meža apsaimniekošanas plānošana.

Galvenie uzdevumi

-       Meža uzmērīšana zemes gabaliem, kuriem nav veikta precīzā uzmērīšana.

-       Meža inventarizācija.

-       Meža apsaimniekošanas plānošana.

 

1.5. Mežsaimniecība, meža izmantošana un pārstrāde

Darbības virziena pamatojums

-       Mežsaimnieciskos pasākumus veikt tādos apjomos un ar tādiem paņēmieniem, kas nodrošina bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un paaugstināšanu, sekmīgu meža atjaunošanu, meža ražības paaugstināšanu.

-       Meža izmantošanu veikt sabalansēti, videi draudzīgi, saglabājot bioloģisko daudzveidību, sargājot apkārtējo ainavu un ūdeņus, vienlaicīgi nodrošinot sabiedrībai rekreācijas iespējas.

Galvenie uzdevumi

-       Organizēt un veikt mežsaimnieciskos darbus.

-       Veikt racionālu meža izmantošanu.

-       Veikt racionālu koksnes pārstrādi.

-       Veikt meža apsaimniekošanas monitoringu.

 

1.6. Meža infrastruktūras uzturēšana un attīstība

Darbības virziena pamatojums

-       Meža infrastruktūrai ir būtiska loma meža ražības pieaugumā un koksnes cenas veidošanā.

Galvenie uzdevumi

-       Katru gadu veikt meliorācijas sistēmu atjaunošanu, meža ceļu remontu un uzturēšanu. atbilstoši izstrādātajam pasākumu plānam.

 

1.7. Mežsaimniecības efektivitātes paaugstināšana

Darbības virziena pamatojums

-       Sekmīgas mežsaimniecības pamats ir augstražīgu mežaudžu veidošana, kas iespējama nodrošinot meliorācijas sistēmu funkcionalitāti.

Galvenie uzdevumi

-       Nodrošināt augstvērtīgu meža audzēšanu un pieejamību.

 

2. Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas mežu apsaimniekošana

Darbības virziena pamatojums

-       Rūpējoties par Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošajiem mežiem, meža parkiem un meža zemēm, mežsaimniecību nepieciešams nodrošināt ilgtspējības principu ievērošanu, nepieļaujot mežu ekoloģiskā stāvokļa pasliktināšanos, kā arī jāievēro vides aizsardzības principi, lai nodrošinātu mežu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošie meži pilda rekreatīvu funkciju, ir pilsētas iedzīvotāju un viesu atpūtas vieta, gaisa un ūdens režīma regulators. Šo mežu vērtība naudā nav aprēķināma, jo tie ir pilsētas iedzīvotāju veselības un relaksācijas avots, un tāds tas saglabājams nākamajām paaudzēm.

Galvenie uzdevumi

-       Meža apsaimniekošana kultūras un atpūtas zonā „Mežaparks”.

-       Meža apsaimniekošana pārējā teritorijā.

-       Meža labiekārtošana.

 

3. Nekustamo īpašumu izmantošanas plānošana

Darbības virziena pamatojums

-       Katram meža un ar to saistīto zemju hektāram ir jāpilda ekonomiskās, ekoloģiskās vai sociālās funkcijas.

-       SIA „Rīgas meži” īpašumā esošais ekonomiskais potenciāls pilnā apjomā netiek izmantots, kā rezultātā pamatieņēmumi veidojas tikai un vienīgi no meža ciršanas, bet tirgus cenu svārstību un teritorijas izmantošanas ierobežojumu dēļ pastāv liels risks SIA „Rīgas meži” komercdarbībai.

Galvenie uzdevumi

-       Izstrādāt nekustamo īpašumu iedalījuma un zonējuma plānu, ņemot vērā to ekonomiskās, ekoloģiskās un sociālās funkcijas, konsolidējot īpašumu.

-       Izstrādāt bijušo kūdras ieguves lauku apsaimniekošanas plānu un uzsākt tā realizāciju.

-       Aktualizēt ūdenstilpju izmantošanu SIA „Rīgas meži” īpašumos.

 

4. Dabas un vides aizsardzība

Darbības virziena pamatojums

-       SIA „Rīgas meži” ir garants, ka apsaimniekošanā esošās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un mikroliegumi tiks pienācīgi aizsargāti un apsaimniekoti, radot iespēju iedzīvotājiem konkrētajos rekreācijas objektos vērot maz pārveidotu vidi.

-       Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas nolūkos SIA „Rīgas meži” turpinās apsaimniekot mežus atbilstoši iegūtā PEFC (Program for Endorsement of Forest Certification) mežu apsaimniekošanas sertifikāta prasībām.

Galvenie uzdevumi

-       Pilnveidot darbinieku zināšanas, lai sekmīgi pildītu PEFC meža apsaimniekošanas sertifikācijas sistēmas prasības.

-       Bioloģiski vērtīgu mežu apzināšana un apsaimniekošana.

 

5. Rekreācijas pasākumi

Darbības virziena pamatojums

-       SIA „Rīgas meži” apsaimniekošanā ir sabiedrībai nozīmīgi dabas objekti, kultūrvēsturiskas un atpūtas vietas, kā arī nekoksnes vērtības (ogas, sēnes u.c.). Šos resursus cilvēki izmanto fiziskā un garīgā potenciāla atjaunošanai.

-       Efektīva rekreācijas objektu un to potenciāla izmantošana var dažādot un palielināt SIA „Rīgas meži” ieņēmumus.

Galvenie uzdevumi

-       Uzturēt Ziemassvētku kauju piemiņas vietas kompleksu.

-       Uzturēt izziņas purva takas (purva laipas) kompleksu dabas liegumā „Cenas tīrelis”.

-       Uzturēt un atjaunot ierīkotās atpūtas vietas un takas.

 

6. Uzņēmuma efektivitātes palielināšana

Darbības virziena pamatojums

-       Lai uzņēmums varētu efektīvi strādāt, jābūt optimālai visas uzņēmuma funkcijas aptverošai struktūrai, profesionāliem, uzņēmumam lojāliem un motivētiem darbiniekiem, pozitīvam uzņēmuma tēlam un sakārtotai darba videi.

-       Komercdarbība, kas balstīta uz vienveidīgas produkcijas ražošanu, ir pakļauta lielam riskam, tāpēc, ieviešot jaunus biznesa veidus, tiek dažādoti ieņēmumi, samazinot to īpatsvaru no koksnes pārdošanas un neapdraudot galvenās darbības – mežsaimniecības pasākumu izpildi.

Galvenie uzdevumi

-       Rīcības plānošana saistībā ar neizmantotajām zemēm.

-       Jaunu biznesa veidu attīstība.

-       Pilnveidot informāciju tehnoloģijas.

-       Darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana.

-       Biroju telpu – informācijas centru izveidošana.

-       Daļas „Dārzi un parki” ražošanas bāzes izveidošana.

-       Informācijas un apmācības centra „Zaļā klase” attīstīšana Daugavas mežniecībā.

7. Uzņēmuma zīmola un tēla veidošana

Darbības virziena pamatojums

-       Veidot SIA „Rīgas meži” sabiedrībā atpazīstamu tēlu. Tas pozicionējams kā uzņēmums, kurā strādā augsta līmeņa profesionāļi, kas mežu apsaimnieko ilgtspējīgi, rūpējas par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, aktīvi iesaistās ekoloģisko problēmu risināšanā, izglīto sabiedrību par vides un meža jautājumiem, veido atpūtas objektus un nodrošina tūrisma iespējas Rīgas pilsētai piederošajos mežos, dārzos un parkos.

Galvenie uzdevumi

-       Izveidot SIA „Rīgas meži” zīmolu par sabiedrībā atpazīstamu un saistītu ar galvenajām uzņēmuma vērtībām.

-       Informēt medijus un sabiedrību par SIA „Rīgas meži” darbību, vides un meža aizsardzības problēmām, kā arī visiem ar mežsaimniecību saistītajiem aktuālajiem un sabiedrībai nozīmīgiem jautājumiem.

-       Organizēt dažādām mērķa grupām lekcijas, konkursus, izstādes, ekskursijas, talkas un citas aktivitātes, kas nodrošina sabiedrības izglītošanu.

-       Izdot informatīvus materiālus sabiedrības informēšanai un izglītošanai.

-       Izvietot mežos informatīvās, brīdinājuma un citas zīmes, kā arī norādes, kas nepieciešamas kārtības nodrošināšanai un informācijas sniegšanai iedzīvotājiem.

 

8. Rīgas pilsētas kultūras un atpūtas zonas „Mežaparks” apsaimniekošana

Darbības virziena pamatojums

-       Rīgas dome ar 13.10.2009. lēmumu Nr. 415 ir pieņēmusi lēmumu kultūras un atpūtas zonas „Mežaparks” apsaimniekošanu un izmantošanu nodot SIA „Rīgas meži”.

Galvenie uzdevumi

-       „Mežaparka” turpmākās attīstības nodrošināšana.

-       Organizēt kultūras, atpūtas un izklaides pasākumus.

 

9. Rīgas dārzu un parku apsaimniekošana

Darbības virziena pamatojums

-       Rīgas dome ar 17.01.2012. lēmumu Nr. 4205 ir pieņēmusi lēmumu Rīgas pilsētas dārzu, parku un apstādījumu apsaimniekošanu nodot SIA „Rīgas meži”.

Galvenie uzdevumi

-       Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšana un attīstība.

-       Informācijas sistēmas par Rīgas pilsētas parkiem izveidošana.

-       Daļas „Dārzi un parki” personāla kapacitātes nodrošināšana.

 

10. SIA „Rīgas meži” ekonomiskie mērķi

Darbības virziena pamatojums

-       Sabiedrības veiksmīga attīstība un savu funkciju efektīva pildīšana ilgtermiņā ir atkarīga no racionālas resursu izmantošanas, finanšu plānošanas un investīciju politikas īstenošanas.

Galvenie uzdevumi

-       Nodrošināt stabilus ienākumus un pozitīvu naudas plūsmu, tādejādi panākot uzņēmuma nepārtrauktu attīstību un deleģēšanas līgumos noteikto funkciju izpildi.

-       Attīstīt produktu ražošanu ar papildus pievienoto vērtību.

-       Investīcijas plānot tādā veidā, lai sagaidītu nākotnē efektīvu to atdevi.