Monitoringa pārskati

Drukāt

18.10.2018

Jaunākie individuālie meža apsaimniekošanas plāni visām piecām SIA “Rīgas meži” mežniecībām izstrādāti un pieņemti laika periodam no 2017. līdz 2026. gadam. Tie izstrādāti, ievērojot MK noteikumu Nr. 67 “Noteikumi par meža apsaimniekošanas plānu” prasības, valsts normatīvus un ratificētās starptautiskās konvencijas, Latvijas Meža politiku un PEFC mežu apsaimniekošanas sertifikācijas Latvijas standarta kritērijus. Lai informētu sabiedrību par plānotajām meža apsaimniekošanas darbībām, individuālie mežniecību meža apsaimniekošanas plāni tiek publicēti uzņēmuma mājas lapā.

Līdz šim meža apsaimniekošanas plāni publicēti ikgadējo kopsavilkumu veidā. Viena - noslēdzošā nodaļa tajos tika veltīta uzņēmuma darbības un resursu monitoringa datu apkopojumam. Monitorings tiek veikts ar mērķi uzraudzīt meža apsaimniekošanas darbu un pasākumu ietekmi uz meža dabisko, sociālo un ekonomisko vērtību saglabāšanu. Lai padarītu monitoringa datu atspoguļošanu un pieejamību vienkāršāku, ikgadējie apkopojumi turpmāk tiks sagatavoti atsevišķos dokumentos.

Šeit publicējam monitoringa pārskatu par 2017. gadu. Tas satur galvenos uzņēmuma darbības un resursu rādītājus gan par pagājušo gadu atsevišķi, gan salīdzinājumā ar datiem par laiku kopš 2012. gada, kur tādi pieejami. Monitorings īstenots atbilstoši SIA “Rīgas meži” 2012. gada 14. jūnija valdes sēdē (Prot. Nr. 11, lēmums Nr. 7) apstiprinātajai monitoringa veikšanas kārtībai.

Pievienotie faili