Sabiedriskās kārtības noteikumi kultūras un atpūtas parkā „Mežaparks”

Drukāt
 • 1.      Vispārīgie noteikumi

   

  1.1.  Šie noteikumi reglamentē kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” (turpmāk – „Mežaparks”) apmeklētāju tiesības, pienākumus un uzvedības normas.

  1.2.  Šie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām „Mežaparka” teritorijā.

  1.3.  „Mežaparks” paredzēts sabiedriskai atpūtai un izklaidei, cenšoties sabalansēt visu sabiedrības grupu intereses.

  1.4.  “Mežaparks” atrodas vecu vai dabisku boreālu mežu un mežainās piejūras kāpu aizsargājamo biotopu teritorijā.

  1.5.  Ikvienam ir tiesības uzturēties, atpūsties un brīvi pārvietoties parkā, izņemot tās vietas, kur ir noteikti pārvietošanas ierobežojumi.

  1.6.  Ikvienam ir tiesības izmantot parkā piedāvātās atpūtas un izklaides iespējas, ievērojot parka noteikumus.

  1.7.  Ikvienam ir tiesības vākt savvaļas ogas, augļus, riekstus un lasīt sēnes parka teritorijā, nekaitējot augiem.

  1.8.  „Mežaparkā”  jāievēro tīrību, kārtību un savstarpējo attiecību kultūru.

  1.9.  „Mežaparkā” jāievēro 26.08.2014. Rīgas domes saistošos noteikumus Nr.115 „Kultūras un atpūtas parka "Mežaparks" daļas, ko aizņem mežaparks, apsaimniekošanas un aizsardzības saistošie noteikumi”.

  1.10.     „Mežaparkā”  jāievēro 19.06.2007. Rīgas domes saistošos noteikumus Nr.80 „Sabiedriskās kārtības noteikumi Rīgā”.

  1.11.      “Mežaparkā” jāievēro 19.04.2016. Rīgas domes saistošos noteikumus Nr.198 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība”

  1.12.     Makšķerēšana Ķīšezerā atļauta saskaņā ar 22.12.2015. MK noteikumiem Nr.800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi".

  1.13.     Savvaļas ogu, augļu, riekstu un sēņu lasīšana atļauta, nekaitējot augiem, saskaņā ar 24.02.2000. likumu "Meža likums".

  1.14.     Noteikumu ievērošanas kontroli un atbildību par noteikumu neievērošanu nosaka 19.06.2007. Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.80 „Sabiedriskās kārtības noteikumi Rīgā”, 24.02.2000. likums "Meža likums" un 22.12.2015. MK noteikumi Nr.800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi", 26.08.2014. Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.115 „Kultūras un atpūtas parka "Mežaparks" daļas, ko aizņem mežaparks, apsaimniekošanas un aizsardzības saistošie noteikumi”.

  1.15.     Noteikumu neievērošanas gadījumā pārkāpēji var tikt saukti pie administratīvās atbildības.

   

  2.      Aizliegumi un ierobežojumi „Mežaparka” teritorijā

   

  2.1.  „Mežaparkā” aizliegts:

  2.1.1.      uzvesties vai rīkoties veidā, kas apdraud vai var apdraudēt citas personas;

  2.1.2.      spļaut, izmest atkritumus, nokārtot dabiskās vajadzības tam neparedzētās vietās;

  2.1.3.      klausīties skaļu mūziku vai citādi trokšņot, ja tas traucē apkārtējo personu mieru;

  2.1.4.      uzmākties ar ubagošanu;

  2.1.5.      atrasties ar atvērtu alus vai cita alkoholiskā dzēriena iepakojumu vai alkoholisko dzērienu jebkādā vaļējā traukā vai iesaiņojumā, izņemot speciāli atļautās vietās, kur alkoholiskie dzērieni tiek pārdoti patērēšanai;

  2.1.6.      atrasties zālienā un apstādījumos, kuros ir pašvaldības izvietotas aizlieguma zīmes;

  2.1.7.      smēķēt, izņemot tam speciāli paredzētās vietās;

  2.1.8.      atrasties tādā alkohola vai citu psihoaktīvo vielu izraisītā reibuma stāvoklī, kas aizskar apkārtējo cilvēku cieņu un traucē to mieru;

  2.1.9.      ar uzrakstiem, zīmējumiem vai citādā veidā bojāt ēkas, saimnieciskās celtnes, žogus, kokus citas būves un arhitektoniskos elementus;

  2.1.10.  patvaļīgi izvietot sludinājumus un citus informatīvos materiālus;

  2.1.11.  bojāt vai pārvietot parka norādes, informatīvās zīmes un cita veida aprīkojumu;

  2.1.12.  bojāt parka augāju, t.sk. kokus (izņemot savvaļas ogu, augļu, riekstu un sēņu lasīšanu, nekaitējot augiem);

  2.1.13.  stādīt augus un kokus (izņemot apsaimniekotāju SIA “Rīgas meži”)

  2.1.14.  kāpt kokos, uz sētām, būvēm, ja tas var izraisīt miesas bojājumus vai bojāt objektu;

  2.1.15.  nevērīgi apieties ar uguni un kurināt ugunskurus un grilus;

  2.1.16.  lietot bērnu rotaļu laukumu, sporta vai citu aprīkojumu bez iepriekšējas pārliecināšanās par aprīkojuma drošumu;

  2.1.17.  peldēties  Ķīšezerā vietās, kur tas aizliegts, kā arī peldēt aiz Ķīšezera peldētavas norobežojuma  bojām;

  2.1.18.  atrasties uz Ķīšezera ledus Rīgas pilsētas izpilddirektora noteiktajā paaugstinātas ledus bīstamības periodā;

  2.1.19.  mitināties (nakšņot, gulēt, celt teltis vai veidot tām līdzīgas konstrukcijas mitināšanās nolūkam);

   

  2.1.20.  tīši aizšķērsot vai citādi traucēt kustību parka celiņos un takās;

  2.1.21.  lietot metālu vai minerālu detektoru vai citu ierīci, kas paredzēta objektu meklēšanai zem zemes virsmas.

  2.1.22.  ķert vai tīši traucēt putnus un dzīvniekus.

   

  2.2.  Ierobežojumi, kas attiecināmi uz pārvietošanās līdzekļiem un transportlīdzekļiem

  2.2.1.      “Mežaparkā” aizliegts:

  2.2.1.1.iebraukt ar automašīnu, motociklu, motorolleru vai mopēdu bez iebraukšanas atļaujas (izņemot marķētu operatīvo un SIA „Rīgas meži” apsaimniekotāju transportu);

  2.2.1.2.novietot stāvēšanai motorizētus transportlīdzekļus (izņemot marķētu operatīvo un SIA „Rīgas meži” apsaimniekotāju transportu);

  2.2.1.3.braukt ar automašīnu, motociklu, mopēdu, motorolleru, velosipēdu, skrituļslidām, skrituļdēli, velokartu vai citiem pārvietošanās līdzekļiem ātrāk par 20 km/h;

  2.2.1.4.braukt ar automašīnu, motociklu, mopēdu, motorolleru, velosipēdu, skrituļslidām, skrituļdēli, velokartu vai citiem pārvietošanās līdzekļiem veidā, kas apdraud vai var apdraudēt citas personas (sevišķi bērnu rotaļu laukumu tuvumā);

  2.2.1.5.braukt ar visa veida pārvietošanās līdzekļiem pa vai cauri bērnu rotaļu laukumiem;

  2.2.1.6.Meža zemsedzes, pameža un paaugas saglabāšanai Mežaparka teritorijā aizliegts nobraukt no ceļiem un pārvietoties ar mehānisko transportlīdzekli, velosipēdu, skrituļslidām, skrituļdēli, velokartu vai citu pārvietošanās līdzekli pa meža zemēm, ārpus Mežaparka ceļiem vai īpaši marķētām trasēm, izņemot pārvietošanos, kas saistīta ar Mežaparka apsaimniekošanu vai uzraudzību.;

  2.2.1.7.pārvietoties ar skrituļslidām, skrituļdēļiem un skrejdēļiem laikā no saulrieta līdz saullēktam (atbilstoši kalendāra laikam), ja pie virsdrēbēm saskatāmā vietā nav piestiprināts gaismas atstarotājs.

  2.2.1.8.pārvietoties ar velosipēdu diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamības redzamības apstākļos bez gaismu atstarojošiem elementiem, kā arī iedegtiem gaismas lukturīšiem - priekšā jādeg baltam gaismas lukturim, aizmugurē - sarkanam. Ieteicams, lai mugurā būtu spilgtas krāsas apģērbs ar gaismu atstarojošiem elementiem (līdz 12 gadiem ķivere ir obligāta). Velobraucējam satiksmē gan dienā, gan naktī ir jābūt labi redzamam. Redzamību nodrošina atstarotāji, lukturi (tumsā), ja to nav – veste ir obligāta. 

  2.2.1.9.profilaktiski apkopt vai mazgāt motorizētu transportlīdzekli (eļļas vai citu dzinēja šķidrumu maiņa, virsbūves vai motora mazgāšana u.tml.), t.sk. Ķīšezerā;

   

  2.3.  Ierobežojumi, attiecināmi uz mājdzīvnieku īpašniekiem:

  2.3.1.      “Mežaparkā” aizliegts:

  2.3.1.1.vest pastaigā suni bērniem paredzētās rotaļu un izklaides vietās un sporta laukumos, kā arī laikā no plkst. 7.00 līdz 23.00 vest pastaigā suni bez pavadas;

  2.3.1.2.ļaut mājdzīvniekiem piemēslot parka teritoriju, nesakopjot pēc tiem;

  2.3.1.3.ķert vai tīši traucēt putnus un dzīvniekus, kā arī ļaut to darīt mājdzīvniekiem;

   

  2.4.  Ierobežojumi attiecināmi uz bērniem:

  2.4.1.      bērnu līdz 7 gadu vecumam nevar atstāt vienu bez pieaugušo vai 13 gadu vecumu sasniegušas personas klātbūtnes;

  2.4.2.      bērniem līdz 16 gadu vecumam bez vecāku vai viņu aizstājēju pavadības atrasties publiskās vietās laikā no plkst. 22.00 līdz plkst. 7.00 ir aizliegts;

   

  2.5.  „Mežaparkā” bez iepriekšējas saskaņošanas ar SIA „Rīgas meži” administrāciju aizliegts:

  2.5.1.      nodarboties ar tirdzniecību un citu komercdarbību;

  2.5.2.      organizēt grupu treniņus (skrituļslidošanas, nūjošanas, skriešanas u.c.)

  2.5.3.      izlikt reklāmas materiālus un jebkurus citus rakstiskus vai vizuālus materiālus;

  2.5.4.      veikt promocijas aktivitātes;

  2.5.5.      organizēt publiskos pasākumus (publisku pasākumu organizēšanai ir jāsaņem Rīgas pilsētas pašvaldības atļauja);

  2.5.6.      celt teltis un citas pagaidu rakstura celtnes.

  2.5.7.      Dronu un citu bezpilota lidaparātu izmantošana.

   

  3.      Citi noteikumi

   

  3.1.  Neatstāt savus bērnus, mājdzīvniekus un mantas bez uzraudzības.

  3.2.  Bērnu vecāki, ierodoties „Mežaparka” teritorijā, līdz ar to uzņemas pilnu atbildību par savu bērnu rīcību un tās kontroli.

  3.3.  Suņu un citu mājdzīvnieku īpašnieki, ierodoties „Mežaparka” teritorijā, līdz ar to uzņemas pilnu atbildību par savu mājdzīvnieku rīcību un tās kontroli.

  3.4.  „Mežaparkā” esošo izklaides objektu teritoriju nomnieki uzņemas pilnu atbildību par savu objektu tehnisko stāvokli un tajos notiekošo aktivitāšu drošību.

  3.5.  Izmantojot „Mežaparka” bērnu rotaļu laukumu atrakcijas, ievērot uzmanību un piesardzību, pievēršot uzmanību atrakciju tehniskajam stāvoklim, izmantojot atrakcijas tikai tām paredzētajiem mērķiem un nepārslogojot tās. Atbildību par atrakciju atbilstošu lietošanu uzņemas bērni un viņu vecāki.

  3.6.  Motorizētus transportlīdzekļus atļauts novietot tikai šim nolūkam paredzētās stāvvietās, ja tādas ir ierīkotas.

  3.7.  Personām, kas pārvietojas ar velosipēdiem vai skrituļslidām, skrituļdēļiem, skrejriteņiem, velokartiem, gravitamobiļiem un citiem izklaides pārvietošanās līdzekļiem – ieteicams lietot drošības ķiveres;

  3.8.  Gājējiem ieteicams pēc iespējas vairāk izmantot gājējiem paredzētās ietves un uz brauktuvēm dot ceļu motorizētajiem transportlīdzekļiem un citiem pārvietošanās līdzekļiem.

  3.9.  Pārvietojoties pa Atpūtas aleju un Ostas prospektu, automašīnām, motocikliem, mopēdiem – pārvietoties pa brauktuves labo pusi, ievērojot Ceļu satiksmes noteikumus;