Pretkorupcijas pasākumi

Drukāt
 •  

  SIA "Rīgas meži" informē: ka Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā (tālr. 67026859, 67012031, e-pasts:bac@riga.lv), nodrošinot nepieciešamo aizsardzību un konfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu, vai amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem.

   

  SIA “Rīgas meži” nodrošina Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģijas 2018.-2021.gadam realizācijas plānā 2018.-2021.gadam un SIA “Rīgas meži” pretkorupcijas pasākumu plānā  2018.-2021.gadam noteiktos pasākumus korupcijas risku novēršanai (Saskaņā ar Rīgas domes iekšējiem noteikumiem Nr.RD-18-9-ntd “Korupcijas novēršanas sistēmas organizācijas kārtība Rīgas pilsētas pašvaldībā” punktu Nr.23 noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss).

  2018., 2019. gadā un 2020. gadā SIA “Rīgas meži” nodrošināja sekojošus pasākumus:

  ·         korupcijas risku pārvaldību un novērtējumu, t.sk. regulārus pretkorupcijas pasākumu plāna izpildes rezultātu pārskatus;

  ·         korupcijas riskam pakļauto amatu novērtējumu;

  ·         Ētikas kodeksa aktualizēšanu, papildinot ētikas un uzvedības pamatprincipus;

  ·         noteica kārtību, kādā SIA "Rīgas meži" darbinieki  - valsts amatpersonas - saskaņo amatu savienošanas atļaujas izsniegšanu un pārskatīšanu, kā arī noteica interešu konflikta novēršanas nodrošināšanas kārtību;

  ·         veica esošo darbinieku apmācību korupcijas risku un interešu konflikta novēršanas jautājumos;

  ·         uzsākot darba tiesiskās attiecības, Sabiedrība nodrošina jaunajiem darbiniekiem apmācības un zināšanu pārbaudi korupcijas risku un interešu konflikta novēršanas jautājumos;

  ·         regulāri nodrošina informācijas par vakantajām amata vietām publisku pieejamību Sabiedrības mājas lapā;

   

  ·         noteikta kārtība, kādā darbinieks ziņo par iespējamiem pārkāpumiem, ievērojot pasākumus, lai nodrošinātu ziņotāja anonimitāti un aizsardzību.