SIA „Rīgas meži” maksas pakalpojumu cenrādis

Drukāt

24.04.2014

 

APSTIPRINĀTS
SIA „Rīgas meži” valdes
2014.gada 23.aprīļa sēdē, prot. Nr.5 (lēmums Nr.9 )
 
 
Noteikumi par SIA „Rīgas meži” maksas pakalpojumu cenrādi
 
1.      Noteikumi nosaka SIA „Rīgas meži” sniegto maksas pakal­pojumu cenrādi.
2.      SIA „Rīgas meži” sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (sk. pielikumu).
3.      Maznodrošinātām un trūcīgām personām, daudzbērnu ģimenēm, politiski represētām personām, pirmās un otrās grupas invalīdiem, kas uzrāda atbilstošus dokumentus, gadījumos, kad attiecīgais maksas pakalpojums ir nepieciešams šo personu īpašuma uzturēšanai, tiek piemērots koeficients 0,5.
4.      Ja persona vēlas saņemt pakalpojumu īsākā termiņā, nekā noteikts attiecīgajos normatīvajos aktos (pakalpojumiem, kuru izpildes termiņš noteikts normatīvajos aktos), un tehniski ir iespējams sniegt pakalpojumu īsākā termiņā, maksai par pakalpojumu piemēro koeficientu 5, ja pakalpojumu sniedz trīs dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas;
5.      Samaksu par sniegto maksas pakalpojums jāveic pirms pakalpojuma saņemšanas.
6.      Maksājumus par maksas pakalpojumiem var veikt veicot iemaksu SIA „Rīgas meži” bankas kontā: AS DNB banka, kods: RIKO LV 2X, konts LV06RIKO0002013116269;
7.      Par maksas pakalpojumu norēķiniem plašāku informāciju iespējams saņemt, zvanot uz tālruni 67105278.
 
 
 
 
 
 
 
Pielikums
APSTIPRINĀTS
SIA „Rīgas meži” valdes
2014.gada 23.aprīļa sēdē, prot. Nr. 5 (lēmums Nr. 9 )
 
SIA „Rīgas meži” maksas pakalpojumu cenrādis
 

Nr.
p.k.
Darba vai pakalpojuma veids
Mērvienība
Cena bez PVN
(EUR)
PVN (EUR)
 
Kopā (EUR)
 
 
Kopā (LVL)
 
1.
Dokumenta saskaņošana, ja rīcībai ar zemes gabalu saskaņā ar normatīvajiem aktiem, ir nepieciešama zemes īpašnieka piekrišana
1.1.
Teritoriālā plānojuma projektos iekļauto zemes gabalu saskaņošana, zemes gabalu, kuros paredzēta inženiertīklu un komunikāciju vai ēku un būvju celtniecība, saskaņošana, kā arī iecerētās būvniecības saskaņošana uz zemes gabalu robežām
1 stunda
11.57
2.43
14.00
 
9.84
1.2.
Mazo objektu vietas izvēles saskaņošana (reklāmas objekts, sezonas kafejnīcas un galdiņi, saldējuma pārdošana u.tml.)
1 objekts
9.09
1.91
11.00
 
7.73
1.3.
Zemes gabalu robežu noteikšanas projekta un/vai regulēšanas, sadalīšanas un apvienošanas projekta saskaņošana
1 apskatāmais zemes gabals
11.57
2.43
14.00
9.84
1.4.
Dzīvojamā vai nedzīvojamā fonda objektam piesaistītā zemes gabala projektēto robežu saskaņošana
1 zemes gabals
 
4.13
0.87
5.00
3.51
2.
Telekomunikāciju tīklu tehnisko projektu saskaņošana
2.1.
Līdz 100 juridiskās adreses
 
30.58
6.42
37.00
26.00
2.2.
No 101 līdz 500 juridiskās adreses
 
37.60
7.90
45.50
31.98
2.3.
No 501 līdz 1000 juridiskās adreses
 
45.87
9.63
55.50
39.01
2.4.
Vairāk kā 1000 juridiskajās adresēs
 
52.89
11.11
64.00
44.98
3.
Zemes gabala situācijas plāna – skices (kartes) izgatavošana
1 gabals
9.09
1.91
11.00
7.73
4.
Teritorijas apsekošana dabā, ja tā nepieciešamai dokumentu saskaņošanai un/vai lēmumu pieņemšanai
1 objekts
18.76
3.94
22.70
15.95
5.
Ēkas (būves) apsekošana dabā un akta sastādīšana
1 objekts
12.40
2.60
15.00
10.54
6.
Nekustamā īpašuma (ēku) un/vai zemes gabalu nodošana fiziskajām un juridiskajām personām ar nodošanas pieņemšanas aktu
1 objekts
30.58
6.42
37.00
26.00
7.
Zemes nomas līguma vai medību tiesību nomas līguma, vai sadarbības līguma sagatavošana
1 līgums
58.68
12.32
71.00
49.90
8.
Grozījumu vai papildus vienošanās sagatavošana pie: zemes nomas līguma, medību tiesību nomas līguma, sadarbības līguma, servitūta līguma, nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumu līguma
1 dokuments
23.47
4.93
28.40
19.96
9.
Pilnvaras sagatavošana, Rīgas domes nostiprinājuma lūguma sagatavošana
1 pilnvara
35.29
7.41
42.70
30.01
10.
Dokumentu sagatavošana lēmuma pieņemšanai par servitūta vai nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumu nodibināšanu, vai atteikumu to nodibināt uz SIA „Rīgas meži” piederošas zemes
1 objekts
229.30
48.15
277.45
194.99
11.
Būvniecības un infrastruktūras objektu tehnisko projektu saskaņošana servitūta vai nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumu līgums
1 objekts
246.94
51.86
298.8
210.00
12.
Konsultācijas par zemes gabalu no piederības viedokļa
12.1.
Atzinuma sagatavošana par zemes gabala īpašuma stāvokli
1 zemes gabals
23.47
4.93
28.4
19.96
12.2.
Konsultācijas teritorijas izvēlē projektēšanas veikšanai (inženiertehnisko komunikāciju trasēšanai, zemes gabalu sadalīšanai, piebraucamo ceļu organizēšanai, nelielu objektu un mazo arhitektūras formu izvietošanai) no zemes piederības viedokļa
1 zemes gabals
70.50
14.80
85.30
59.95
13.
Konsultācijas un informācijas sniegšana (komercdarbības veikšanai) par īpašuma objektu (ēku, būvi) no īpašuma objekta piederības viedokļa
1 objekts
(1 stunda)
11.57
2.43
14.00
9.84
14.
Dokumentu kopiju izgatavošana no SIA „Rīgas meži” arhīva
14.1.
Forma A4 (melnbalta)
1 lappuse
0.34
0.07
0.41
0.29
14.2.
Forma A3 (melnbalta)
1 lappuse
0.55
0.12
0.67
0.47
14.3.
Forma A4 (krāsaina)
1 lappuse
0.75
0.16
0.91
0.64
14.4.
Forma A3 (krāsaina)
1 lappuse
1.17
0.25
1.42
1.00
15.
Dokumentu kopēšana
15.1.
Forma A4 (melnbalta)
1 lapa
0.14
0.03
0.17
0.12
15.2.
Forma A3 (melnbalta)
1 lapa
0.28
0.06
0.34
0.24
16.
Izdrukas no digitālās kartes
16.1.
Vektorkaršu izdruka uz A4 formāta papīra lapas
1 lapa
 
1.03
0.22
1.25
0.88
16.2.
Vektorkaršu izdruka uz A3 formāta papīra lapas
1 lapa
2.07
0.43
2.50
1.76
16.3.
Ortofotokaršu izdruka uz A4 formāta paīra lapas
1 lapa
1.73
0.36
2.09
1.47
16.4.
Ortofotokaršu izdruka uz A4 formāta paīra lapas
1 lapa
2.34
0.49
2.83
1.99
17.
Dokumentu cauršūšana ar kopiju apliecinājumu
1 komplekts
2.26
0.47
2.73
1.92
18.
Ieskatīšanās zemesgrāmatas nodalījumā vai kadastra pārlūkā, ja tas nepieciešams iepriekšminēto pakalpojumu izpildei
1 pieprasījums
4.34
0.91
5.25
3.69
19.
Izziņas, zemes īpašnieka piekrišanas sagatavošana
1 gabals
11.57
2.43
14.00
9.84
20.
Konsultācijas un ekskursijas
20.1.
Konsultācija par konkrētu meža īpašumu bez izbraukuma
1 stunda
11.57
2.43
14.00
9.84
20.2.
Konsultācija par konkrētu meža īpašumu ar izbraukumu
1 stunda
17.36
3.64
21.00
14.76
20.3.
Juridiska satura konsultācijas
1 stunda
58.68
12.32
71.00
49.90
20.4.
Ekskursijas vadīšana (meža mācību takās, dabas un kultūrvēsturiskos objektos u.tml.)
1 stunda
11.57
2.43
14.00
9.84
20.5.
Transporta pakalpojumi *
1 km
0.17
0.03
0.20
0.14
21.
Daļas „Rīgas dārzi un parki” pakalpojumu cenrādis
21.1.
Vienreizējās caurlaides izsniegšana iebraukšanai apstādījumu teritorijā
1 gabals
14.05
2.95
17.00
11.95
21.2.
Sezonas caurlaides izsniegšana iebraukšanai apstādījumu teritorijā
1 gabals
42.69
8.96
51.65
36.30
21.3.
Iesnieguma izskatīšana un saskaņošana ar komercdarbību un reklāmu saistītiem pasākumiem
1 iesniegums
11.57
2.43
14.00
9.84
21.4.
Speciālista konsultācija ( bez transporta izdevumiem)
1 stunda
14.05
2.95
17.00
11.95
21.5.
Vērmanes dārza estrādes izmantošana
1 stunda
29.34
6.16
35.50
24.95
   22.
Kultūras un atpūtas pakalpojumi Rīgā, Mangaļu prospektā 72 ** (Pakalpojuma cena norādīta vienai personai)
22.1.
Gultas vieta mājiņā pieaugušajiem
diennakts
3.31
0.69
4.00
2.81
22.2.
Gultas vieta mājiņā skolēniem
diennakts
1.65
0.35
2.00
1.41
22.3.
Telts vieta
diennakts
2.48
0.52
3.00
2.11
22.4.
Par katru personu, kas izmanto nakšņošanai mājiņu bez gultas vietas
diennakts
1,65
0.35
2.00
1.41
22.5.
Par katru personu, kas izmanto nakšņošanai kempinga teritoriju
diennakts
1.24
0.26
1.50
1.05
22.6
Bērniem līdz 7 gadiem pakalpojumi bez maksas
 
 
 
 
 
22.7.
Skolēniem ***
diennakts
1.24
0.26
1.50
1.05
22.8.
Mājdzīvnieks kempingā
diennakts
0.83
0.17
1.00
0.70
22.9.
Elektrības pieslēgums tikai apgaismojumam
diennakts
1.24
0.26
1.50
1.05
22.10.
Dušas izmantošana
reize
2.48
0.52
3.00
2.11
22.11.
Ugunskura vieta (ar malku iekuriem)
diennakts
4.13
0.87
5.00
3.51
22.12.
Viena transporta līdzekļa stāvvietas cena teritorijā
 
 
Automašīna
diennakts
2.48
0.52
3.00
2.11
 
Motocikls
diennakts
1.24
0.26
1.50
1.05
 
Autobuss
diennakts
8.26
1.74
10.00
7.03

 
* Maksa par pakalpojumu norādīta bez transporta izmaksām. Transporta izmaksas rēķina atbilstoši nobrauktajam kilometriem no SIA „Rīgas meži” biroja vai mežniecības līdz objektam un no objekta uz SIA „Rīgas meži” biroju vai mežniecību atbilstoši vidējai degvielas cenai LR tirgū.
** cenrādis attiecas uz 2014.gada sezonu – cenas par pakalpojumiem nākošajās sezonās var tikt mainītas.
*** Skolēnu grupām no mācību iestādēm un NVO organizācijām, ja pasākums notiek tikai dienas laikā un netiek izmantotas gultas vietas.