Veiks meža izstrādes darbus Garkalnes novadā pie Berģu un Langstiņu ciema

Drukāt

12.08.2020

 SIA “Rīgas meži” veiks meža izstrādes darbus Berģu un Langstiņu ciemu tuvumā Garkalnes novadā, lai nodrošinātu meža ilgtspējīgu ekoloģisko vērtību, rekreatīvo un ekonomisko funkciju uzturēšanu ilgtermiņā.

 

Darbi tiks veikti atbilstoši Garkalnes novada teritorijas plānojumam meža teritorijā “Rekreācijai nozīmīgie saudzējamie meži” (M4). Meža izstrādes darbu laikā tiks cirsti koki krājas kopšanas un izlases ciršu veidā. Krājas kopšanas un izlases ciršu laikā tiks cirsti augšanā atpalikušie un slimību invadētie koki, kā arī retināta esošā mežaudze. Darbi nodrošinās optimālus augšanas apstākļus spēcīgākajiem kokiem, dodot tiem vairāk gaismas un vietas, lai attīstītos stiprāka un pret ārējiem vides un bioloģiskiem faktoriem noturīgāka mežaudze. Vienlaicīgi tiks uzlabota meža vides rekreatīvā vērtība, kā arī nodrošināta iespēja plašākai bioloģiskās daudzveidības attīstībai arī meža zemsedzē. Zarus un citus ciršanas atlikumus darba gaitā un pēc darbu pabeigšanas iespēju robežās paredzēts no meža izvest.

Meža izstrādes darbi Berģu un Langstiņu ciemu tuvumā tiks veikti 80 ha lielā platībā. Informācija par notiekošajiem un plānotajiem darbiem tiek publicēta SIA “Rīgas meži” mājas lapā, ievietota Garkalnes novada domes mājas lapā un novada laikrakstā, kā arī informatīvos plakātos pie ziņojumu dēļiem un pašvaldības ēkas ziņojumu stenda. Bet teritorijā, kurā notiks mežistrādes darbi, dabā tiks izvietoti informatīvie stendi un brīdinājuma zīmes.


Attēls 1. Meža izstrādes darbu teritorija.

 

 

 

Darbu plāns

Darbi tiks uzsākti  2020.gada septembra mēnesī;

Darbi tiks pabeigti 2021.gada septembra mēnesī.

 

Darbi, katrā posmā notiks sekojošā secībā:

1.      Meža ceļu infrastruktūras sakārtošana atbilstoši meža izstrādes transporta vajadzībām;

2.      Pameža izciršana;

3.      Koku ciršanas un kokmateriālu izvešanas darbi;

4.      Zaru un citu ciršanas atlikumu izvešanas darbi;

5.      Meža ceļu infrastruktūras sakārtošanas darbi;

6.      Minētie darbi visā darbu posma teritorijā var norisināties arī vienlaicīgi, vai uz laiku apturēti, iestājoties nelabvēlīgiem laika apstākļiem.

 

Ierobežojumi

Meža izstrādes darbu laikā drošības apsvērumu dēļ konkrētajā teritorijā, kur norādīti attiecīgie cirtes veidi, būs spēkā sekojoši ierobežojumi:

1.      Aizliegta jebkādu mehanizēta transporta līdzekļu kustība visā teritorijā, t.sk. arī visos meža ceļos un dabiskajās brauktuvēs;

2.      Aizliegta gājēju un riteņbraucēju kustība visā mežistrādes teritorijā mežā, uz meža ceļiem un dabiskajām brauktuvēm.

 

Minētie ierobežojumi neattieksies uz SIA “Rīgas meži” darbiniekiem un meža izstrādes un kokmateriālu transportēšanas darbu veikšanā piesaistītajiem uzņēmējiem.

 

Atbildīgais par darbiem šajā objektā:

Mežsaimnieciskā uzraudzība – Andris Upenieks

Mežistrādes uzraudzība – Intars Āboliņš