Par nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību

Drukāt

17.04.2020

 SIA “Rīgas meži” informē, ka, pamatojoties uz Ministru Kabineta 14.07.2020. noteikumiem Nr.453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” (turpmāk – Noteikumi), turpinās sniegs atbalstu nomniekiem, atbrīvojot vai samazinot nomas maksu par nekustamā īpašumu nomu (turpmāk – Atbalsts), pamatojoties uz nomnieka atbilstību noteiktajiem kritērijiem un iesniegumu. Ar minētiem Noteikumiem atbalsts var tikt piešķirts par periodu no 10.06.2020. līdz 31.12.2020.

SIA “Rīgas meži” sniegs atbalstu tikai par tiem mēnešiem, kuri būs pagājuši un par kuru tiks norādīti ieņēmumi dati.

 Lai saņemtu atbalstu, nomniekam ir jāatbilst visiem Noteikumos 3.punktā minētiem kritērijiem.

Vēršam uzmanību, ka nomniekiem saglabājas pienākums veikt samaksu par ar nomas līgumu iznomātā nekustamā uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem (piemēram, elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi), maksāt nekustamā īpašuma nodokli, maksāt apdrošināšanas izdevumus.

SIA “Rīgas meži” piemēros nomas maksas atbrīvojumu, ja nomnieks noteiktajā periodā nekustamo īpašumu vispār neizmanto Ministru kabineta noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu dēļ Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. Iesniedzot, šādu iesniegumu, nomniekiem papildus būs jāiesniedz paskaidrojums, norādot atsauces uz tiesību normām, kas nepieļauj izmantot nomas objektu atbilstoši iznomāšanas mērķim.

Savukārt, ja nomnieks turpina izmantot iznomāto nekustamo īpašumu, nomas maksas samazinājums tiks piemērots atbilstoši nomniekam ieņēmumu procentuālajam samazinājumam attiecīgajam mēnesim par kuru ir iesniegts iesniegums, bet nepārsniedzot 90% no nomas līgumā noteiktās nomas maksas.

Lai saņemtu atbalstu nomnieks iesnieguma iesniegšanas dienā vienotajā “de minimis” atbalsta uzskaites sistēmā jāiesniedz elektroniski “de minimis” uzskaites veidlapu par citu saņemto “de minimis” atbalstu, vai jānorāda “de minimis” atbalsta uzskaites sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas numuru. “De minimis” uzskaites veidlapa jāaizpilda un jāiesniedz komersanta – atbalsta saņēmēja VID elektroniskajā datu bāzē EDS. Vairāk uzzināt par de minimis veidlapas saņemšanu var šeit:

https://www.vid.gov.lv/lv/no-1-julija-de-minimis-atbalsta-uzskaite-notiks-elektroniski

https://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/komercdarbibas_atbalsta_kontrole/projekta__de_minimis_atbalsta_uzskaites_sistemas_izstrade__ieviesana/

https://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/komercdarbibas_atbalsta_kontrole/de_minimis_atbalsta_uzskaites_sistema/

Atbalsta saņemšanas izvērtēšanai nomnieki tiek aicināti iesniegt iesniegumus aizpildot attiecīgās iesnieguma veidlapas, kas ir aktualizētas atbilstoši Noteikumiem. Tiem komersantiem, kas iznomāto nekustamo īpašumu vispār neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai Ministru kabineta noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu dēļ Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, ir sagatavota veidlapa par atbrīvošanu no nomas maksas. Savukārt, ja nomnieks turpina veikt nomas objektā veikt darbību, tad ir aizpildāma veidlapa par nomas maksas samazinājuma piemērošanu.

Iesniegumu veidlapas:

Iesniegums nomas maksas samazinājuma piemērošanai;

Iesniegums nomas maksas atbrīvojuma piemērošanai.

Veidlapas ir veidotas tā, ka nomniekam ir jāaizpilda tikai veidlapu dzeltenie lauki un jāpievieno nepieciešamie pielikumi. Aizpildot veidlapas, lūdzam pievērst uzmanību pie laukos minētiem paskaidrojumiem.

Ja ar iesniegumu netiks iesniegti visi nepieciešamie tā pielikumi, tad nomas maksas atbrīvojums vai samazinājums netiks piemērots.

Jautājumus par iesniegumu veidlapu aizpildīšanu, lūdzam sūtīt uz elektroniskā pasta adresi: ieva.erina@riga.lv.

Būtiski ir uzsvērt, ka ar Noteikumiem atbalsts var tikt piešķirts par periodu no 10.06.2020. līdz 31.12.2020.

Vēršam uzmanību, ka ievērojot Noteikumu 8.punktu pēc 15.01.2021. SIA “Rīgas meži” vairs nebūs tiesīga piešķirt atbalstu, tādēļ, ievērojot to, ka minēto iesniegumu izskatīšanas termiņš ir noteikts 10 darba dienas, tad 04.01.2021. ir galējais termiņš iesnieguma iesniegšanai, lai līdz 15.01.2021. varētu pieņemt lēmumu.

Atbalsta saņemšanas izvērtēšanai SIA “Rīgas meži” nomnieki - komersanti tiek aicināti iesniegt iesniegumus sūtot elektroniski parakstītus dokumentus uz rigasmezi@riga.lv.