Zemes gabala ar kadastra nr.0100 095 0030 daļu Rīgā, Kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” teritorijā daļu nomas tiesību izsole

Drukāt

14.02.2018

Zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0100 095 0030 daļu Rīgā, Kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” teritorijā daļu nomas tiesību izsole

 

 

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLES REZULTĀTU

 

            Paziņojam, ka ar 22.03.2018. SIA “Rīgas meži” valdes lēmumu (protokols nr.5, 6. jautājums) tika apstiprināts 22.03.2018. SIA “Rīgas meži” Nekustamo īpašumu izsoles komisijas lēmums par izsoles Zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0100 095 0030 daļu Rīgā, Kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” teritorijā daļu nomas tiesību izsole” rezultātiem, par izsoles uzvarētājiem un zemes nomas tiesību ieguvējiem apstiprinot šādus dalībniekus ar augstākajām izteikto solījumu summām:

 

Zemesgabala daļas apzīmējums

Izsoles uzvarētāja nosaukums, reģistrācijas nr.(nodokļu maksātāja nr.)

Piedāvājums EUR bez PVN / mēnesī

T1

SIA “WORLD OF WONDERS”, vienotais reģistrācijas nr. 40103775118

1800.00

T2

SIA “GALERIJA EKSELENCE”, vienotais reģistrācijas nr. 40103850702

2010.00

T3

Izsole uz izsoles objektu atzīta par nenotikušu, jo uz izsoli netika reģistrēts neviens izsoles dalībnieks (Nolikuma 10.1.1.punkts)

T4

SIA “SALDĒJUMS EKSELENCE”, reģistrācijas nr. 40103970305

330.00

T5

SIA “Meža brūklene”, vienotais reģistrācijas nr. 40103990068

1020.00

T6

SIA “KASKĀDE”, vienotais reģistrācijas nr. 40102001577

1170.00

Lēmums par izsoles rezultātu apstiprināšanu stājas spēkā dienā, kad lēmums par izsoles rezultātiem tiek publicēts internetā Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv un iznomātāja mājaslapā www.rigasmezi.lv.

 

 

03.09.2018. grozījumi: Izdarīt grozījumus izsoles nolikumā, aizstājot nolikuma 7.1.punktā noteikto slēgtās pieteikumu atvēršanas sanāksmes datumu un laiku.Izsole notiks 2018.gada 22.martā plkst.11:00 Rīgā, SIA „Rīgas meži” birojā Rīgā, Jūrmalas gatvē 78D (2.stāvs).

SIA „Rīgas meži” rīko rakstveida izsoli uz Zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0100 095 0030 Rīgā, Kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” teritorijā daļām, tajā skaitā:

1.                  Zemesgabala daļas ar apzīmējumu “T1” 6 kv.m. platībā (Atpūtas alejā) nomas tiesībām;

2.                  Zemesgabala daļas ar apzīmējumu “T2” 6 kv.m. platībā (Atpūtas alejā) nomas tiesībām;

3.                  Zemesgabala daļas ar apzīmējumu “T3” 6 kv.m. platībā (Atpūtas alejā) nomas tiesībām;

4.                  Zemesgabala daļas ar apzīmējumu “T4” 6 kv.m. platībā (Ostas prospekta un Atpūtas alejas krustojums) nomas tiesībām;

5.                  Zemesgabala daļas ar apzīmējumu “T5” 6 kv.m. platībā (pie Bērnu laukuma) nomas tiesībām;

6.                  Zemesgabala daļas ar apzīmējumu “T6” 6 kv.m. platībā (pie Bērnu laukuma) nomas tiesībām,

 

Zemes gabalu izmantošanas mērķis (veids): ielu tirdzniecības vietas iekārtošana tirdzniecībai ar kultūras un atpūtas parka “Mežaparks” teritorijā realizējamajām preču grupām (saldējums, karstās uzkodas un bezalkoholiskie dzērieni, iepirkti augļi un ogas, sporta un atpūtas inventāra preces), ar nosacījumu: tirdzniecība nomas objektos jāīsteno ievērojot maksimāli pieļaujamos tirdzniecības vietas izmērus (1.5 metri x 2 metri).

Nosacītā nomas maksa un izsoles sākumcena par katru vienu 1.8.punktā noteiktā Izsoles objekta (Īpašuma) nomu ir 300.00 EUR mēnesī.

Nomas termiņš ir no 2018.gada 21.aprīļa līdz 2018.gada 30.septembrim.

Izsoles solis - 10% no attiecīgā Izsoles objekta sākumcenas.

Dalībai izsolē Pretendents, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, iesniedz pieteikuma dokumentus un Nolikumā noteiktajā kārtībā iemaksā drošības naudu SIA „Rīgas meži”, vienotais reģistrācijas nr. 40003982628, konts LV15PARX0005508860001 AS „Citadele banka”, kods PARXLV22.

Pieteikumi dalībai izsolē slēgtā aploksnē jāiesniedz SIA „Rīgas meži” birojā Rīgā, Jūrmalas gatvē 78D, Rīgā, sekretariātā (2.stāvs) darba dienās no plkst.09:00 līdz plkst.16:00 līdz 2018.gada _15.martam plkst.11:00.

Izsole notiks Rīgā, SIA „Rīgas meži” birojā Rīgā, Jūrmalas gatvē 78D (2.stāvs).

Ar nolikumu, tai skaitā nomas līgumu projektu interesenti var iepazīties SIA „Rīgas meži” birojā Rīgā, Jūrmalas gatvē 78D, sekretariātā, kā arī Objektus var apskatīt dabā, iepriekš piesakoties un vienojoties par konkrētu laiku, ar kontaktpersonu Aigaru Penci, pa tālruni 29288438, darba dienās no plkst.10:00 līdz plkst.13:00, Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv un iznomātāja mājas lapā www.rigasmezi.lv.