SIA „Rīgas meži” kokzāģētavas „Norupe” zāģmateriālu elektroniskās izsoles 420-2014/062 noteikumi

Drukāt

11.11.2014

Izsole Nr.420-2014/062 ir noslēgusies.

Uzvarēja:

1.daļā SIA „VEK SERVISS” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam zāģmateriālu sortimentam  kopā:  190,00 EUR bez PVN.

SIA „Rīgas meži” rīko elektronisku izsoli par zāģmateriālu pārdošanu kokzāģētavā „Norupe”.

Izsoles priekšmets:

1.   Kokzāģētavas „Norupe” Zāģmateriālu sortiments saskaņā ar „zāģmateriālu sortimentu piedāvājumu”, 1 (viena) daļa (1.tabula).

Izsoles piedāvājuma iesniegšanas kārtība:

2.   Piedāvājums jāiesniedz elektroniski līdz 2014.gada 19.novembra, plkst. 15:00, nosūtot piedāvājumu uz e-pastu: izsoles@rigasmezi.lv

3.   Piedāvājums jāiesniedz par katras daļas pilno apjomu atbilstoši „zāģmateriālu sortimentu piedāvājumam” (1.tabula).

4.   Dalībniekam jāaizpilda piedāvājuma:

4.1. 1. tabulas, 7.aile, norādot cenu euro valūtā par vienu (1) m3 katrai sortimenta vienībai;

4.2. 8.aile, norādot katra sortimenta kopējo summu euro valūtā atbilstoši piedāvātajam apjomam (8.aile = 6.aile jāsareizina ar 7.aili katrai pozīcijai).

5.   Izsolē ir tiesīgi piedalīties Pretendenti:

5.1. kuri nav pasludināti par maksātnespējīgiem vai, kuri neatrodas likvidācijas procesā;

5.2. kuriem nav maksājumu parādsaistības pret SIA „Rīgas meži”, kuru izpildei ir iestājies termiņš.

6.   Par izsoles uzvarētāju tiks atzīts dalībnieks, kura piedāvājums būs ar visaugstāko  cenu attiecīgai atsevišķai zāģmateriālu sortimenta daļai.

7.   Paziņojums par izsoles rezultātiem tiks 3 stundu laikā publicēts SIA“Rīgas meži” mājas lapā, skaitot no izsoles piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņa notecējuma brīža.

8.   Ar izsoles uzvarētāju tiks noslēgts zāģmateriālu pirkuma līgums saskaņā ar izsoles noteikumu pielikumu.

9.   Pircējs iegūst tiesības uz Zāģmateriālu izvešanu no kokzāģētavas „Norupe” tikai pēc 100% priekšapmaksas saņemšanas SIA „Rīgas meži” norēķinu kontā par sagatavoto un izvešanai gatavo Zāģmateriālu daudzumu.

10.    Pretenzijas par zāģmateriālu apjomu un to kvalitāti, pēc elektroniskās izsoles rezultātu paziņošanas, netiek pieņemtas.

 

Kontaktpersona zāģmateriālu sortimentu apskatei dabā, Kokzāģētavas vadītāja vietnieks Andris Bērziņš, tālr. 29433293.

Pievienotie faili