Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2014/062

Drukāt

10.11.2014

Izsole Nr.800-2014/062 ir noslēgusies.

Uzvarēja:

1.daļā (Tīreļu mežniecība, Tīreļu iecirknis, 90. kvartālā) SIA „BALTIC FOREST” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  40,05 EUR bez PVN.

SIA „Rīgas meži” rīko elektronisku cenu aptauju par kokmateriālu pārdošanu mežā pie ceļa Tīreļu mežniecībā, Tīreļu iecirknī, 130. kvartālā.

Piedāvājuma iesniegšanas kārtība:

Cenu aptaujas priekšmets: kokmateriālu sortiments saskaņā ar „Kokmateriālu sortimenta piedāvājumu” 1 (vienā) daļā: Tīreļu mežniecībā, Tīreļu iecirknī, 90. kvartālā (1.tabula).

1.   Piedāvājums jāiesniedz elektroniski līdz 2014.gada 14.novembra, plkst.10:00, nosūtot piedāvājumu uz e-pastu: izsoles@rigasmezi.lv.

2.   Piedāvājums jāiesniedz par visu kokmateriālu sortimentu atbilstoši „Kokmateriālu sortimenta piedāvājumam” (1.tabula).

3.   Dalībniekam jāaizpilda piedāvājuma 1.tabulas 5.aile, norādot cenu par vienu (1) m3 katrai sortimenta vienībai, un 6.ailē norādīt katra sortimenta kopējo summu eiro atbilstoši piedāvātajam apjomam (6.aile = 4.aile jāsareizina ar 5.aili katrai pozīcijai).

4.   Izsolē ir tiesīgi piedalīties Pretendenti kuriem nav parāda saistības pret SIA „Rīgas meži”, kuru samaksai ir iestājies izpildes termiņš.

5.   Par cenu aptaujas uzvarētāju tiks atzīts dalībnieks, kura piedāvājums būs ar visaugstāko vidējo svērto cenu par vienu (1) m3 kokmateriālu sortimenta piedāvājumam kopā.

6.   Paziņojums par cenu aptaujas rezultātiem tiks publicēts SIA „Rīgas meži” mājas lapā pēc cenu aptaujas beigu termiņa.

 

Ar izsoles uzvarētāju tiks noslēgts Kokmateriālu pirkuma līgums un sastādīts kokmateriālu pieņemšanas – nodošanas akts, kuru paraksta abu pušu pārstāvji.

Kokmateriālu izvešana no meža tiks atļauta tikai pēc samaksas saņemšanas SIA „Rīgas meži” norēķinu kontā 100% apmērā no izsolītā daudzuma.

Piezīmes:

-        Pretenzijas par apaļo kokmateriālu apjomu un to kvalitāti netiek pieņemtas.

-        Kokmateriālu izvešanu saskaņot ar mežsargu.

Pievienotie faili