Izsoles noteikumi ciršanas tiesību iegūšanai sanitārās kailcirtēs un sanitārās izlases cirtēs.

Drukāt

03.11.2014

Uzvarētāji:

1.objekts(Tīreļu mežniecība san.kailc.+izls.c. 228.kv.11;13+7;11nogab.) z/s „Jaunlībieši” ar cenu 2001 EUR;

2.objekts(Tīreļu mežniecība san.kailc.241.kv.25;29 nog.) SIA”SKOG” ar cenu 1345 EUR;

3.objekts (Tīreļu mežniecība san.kailc.+san.izl.c. 258.kv.15.nog.) SIA „R Grupa” ar cenu 3170 EUR;

4.objekts(Tīreļu mežniecība sanitārā izl.c. 213.kv.5(1)nog.) SIA „SIA  SKOG” ar cenu 420 EUR;

5.objekts (Tīreļu mežniecība sanitārā izl.cirte 187.kv.2;4 nog.), SIA „ALRA” ar cenu 520 EUR.

SIA”Rīgas meži”rīko elektronisku izsoli par ciršanas tiesību iegūšanu sanitārās kailcirtēs un sanitārajās izlases cirtēs.

Piedāvājuma iesniegšanas kārtība:

Izsoles priekšmets:sanitārās kailcirtes un sanitāras izlases cirsmas saskaņā ar

„Cirsmu sarakstu” Tīreļu mežniecībā.

1.Piedāvājums jāiesniedz līdz 2014.gada 10.novembrim,plkst.10:00,nosūtot piedāvājumu

uz e-pastu: izsoles@rigasmezi.lv

2.Piedāvājums jāiesniedz katram objektam(cirsmai) atsevišķi, atbilstoši „Cirsmu sarakstam”.

3. Dalībniekam jāaizpilda no piedāvājuma izvēlētam objektam(cirsmai) 12 aile(pielikums     Nr.2),norādo  cenu par objektu(cirsmu),bet ne zemāk kā norādīts sākuma  cena(11.aile).

4. Izsolē ir tiesīgi piedalīties Pretendentam kuriem nav parādu saistības.

5.Par cenu aptaujas uzvarētāju tiks atzīts dalībnieks, kura piedāvājums būs ar visaugstāko

cenu par objektu(cirsmu).

6. Paziņojums par izsoles rezultātiem tiks publicēts SIA”Rīgas meži”mājas lapā pēc

Izsoles  beigu termiņa.

 

Ar izsoles uzvarētāju pēc samaksas saņemšanas SIA”Rīgas meži”norēķinu kontā 100% apmērā no izsolītā daudzuma, tiks noslēgts pirkuma līgums un cirsmas pieņemšanas-nodošanas  akts,kuru paraksta abu pušu pārstāvji.

Cirsmu izstrādi varēs uzsākt pēc līguma parakstīšanas.

Pielikumā: Piedāvājuma cirsmu saraksts.

Pievienotie faili