Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2014/059

Drukāt

28.10.2014

Izsole Nr. 800-2014/059 ir noslēgusies.

Uzvarēja:

1.daļā (Gaujas mežniecībā, Juglas iecirknī 137.kvartāla 4.nogabalā un 124.kvartāla 2.nogabalā) SIA „BSW LATVIA” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  63,63 EUR bez PVN.

SIA „Rīgas meži” rīko elektronisku cenu aptauju par kokmateriālu pārdošanu mežā pie ceļa Gaujas mežniecībā, Juglas iecirknī 137. kvartālā, 4. nogabalā un 124. kvartālā 2.nogabalā.

Piedāvājuma iesniegšanas kārtība:

Cenu aptaujas priekšmets: kokmateriālu sortiments saskaņā ar „Kokmateriālu sortimenta piedāvājumu” 1 (vienā) daļā: Gaujas mežniecībā, Juglas iecirknī 137. kvartālā, 4. nogabalā un 124. kvartālā 2.nogabalā (1.tabula).

 1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski līdz 2014.gada 31.oktobra, plkst.10:00, nosūtot piedāvājumu uz e-pastu: izsoles@rigasmezi.lv.

 2. Piedāvājums jāiesniedz par visu kokmateriālu sortimentu atbilstoši „Kokmateriālu sortimenta piedāvājumam” (1.tabula).

 3. Dalībniekam jāaizpilda piedāvājuma 1.tabulas 5.aile, norādot cenu par vienu (1) m3 katrai sortimenta vienībai, un 6.ailē norādīt katra sortimenta kopējo summu eiro atbilstoši piedāvātajam apjomam (6.aile = 4.aile jāsareizina ar 5.aili katrai pozīcijai).

 4. Izsolē ir tiesīgi piedalīties Pretendenti kuriem nav parāda saistības pret SIA „Rīgas meži”, kuru samaksai ir iestājies izpildes termiņš.

 5. Par cenu aptaujas uzvarētāju tiks atzīts dalībnieks, kura piedāvājums būs ar visaugstāko vidējo svērto cenu par vienu (1) m3 kokmateriālu sortimenta piedāvājumam kopā.

 6. Paziņojums par cenu aptaujas rezultātiem tiks publicēts SIA „Rīgas meži” mājas lapā pēc cenu aptaujas beigu termiņa.

 

Ar izsoles uzvarētāju tiks noslēgts Kokmateriālu pirkuma līgums un sastādīts kokmateriālu pieņemšanas – nodošanas akts, kuru paraksta abu pušu pārstāvji.

Kokmateriālu izvešana no meža tiks atļauta tikai pēc samaksas saņemšanas SIA „Rīgas meži” norēķinu kontā 100% apmērā no izsolītā daudzuma.

Piezīmes:

 • Pretenzijas par apaļo kokmateriālu apjomu un to kvalitāti netiek pieņemtas.

 • Kokmateriālu izvešana no krautuves jāveic līdz 16.11.2014.

 • Kokmateriālu izvešanas laiku saskaņot ar mežizstrādes meistaru Tomu Ozolu (28313641).

 • Tā kā krautuve atrodas pie “Valsts ceļa”, kraujoties ir jāizvēro MK noteikumi 421 : daļēji slēdzot brauktuvi, satiksmei izmantojamo brauktuves daļu gan šķērsvirzienā, gan garenvirzienā no darba vietas norobežo ar vadstatņiem.

 • Ceļa nomales stāvoklis ir jāatstāj kārtībā, kas nav pretrunā ar likumi” Par autoceļiem 21 un 22 pantu” un citos normatīvajos aktos noteikto auto ceļu lietošanas saglabāšanas un aizsardzības kārtību.

Pievienotie faili