Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2014/059

Drukāt

24.10.2014

Sakarā ar konstatēto kļūdu SIA Rīgas Meži izsludinātā elektroniskā izsolē 800-2014/059, izsole tiek anulēta.

SIA „Rīgas meži” rīko elektronisku cenu aptauju par kokmateriālu pārdošanu mežā pie ceļa Gaujas mežniecībā, Juglas iecirknī 137. kvartālā, 4. nogabalā un 124. kvartālā 2.nogabalā.

Piedāvājuma iesniegšanas kārtība:

Cenu aptaujas priekšmets: kokmateriālu sortiments saskaņā ar „Kokmateriālu sortimenta piedāvājumu” 1 (vienā) daļā: Gaujas mežniecībā, Juglas iecirknī 137. kvartālā, 4. nogabalā un 124. kvartālā 2.nogabalā (1.tabula).

1.    Piedāvājums jāiesniedz elektroniski līdz 2014.gada 30.oktobra, plkst.10:00, nosūtot piedāvājumu uz e-pastu: izsoles@rigasmezi.lv.

2.    Piedāvājums jāiesniedz par visu kokmateriālu sortimentu atbilstoši „Kokmateriālu sortimenta piedāvājumam” (1.tabula).

3.    Dalībniekam jāaizpilda piedāvājuma 1.tabulas 5.aile, norādot cenu par vienu (1) m3 katrai sortimenta vienībai, un 6.ailē norādīt katra sortimenta kopējo summu eiro atbilstoši piedāvātajam apjomam (6.aile = 4.aile jāsareizina ar 5.aili katrai pozīcijai).

4.    Izsolē ir tiesīgi piedalīties Pretendenti kuriem nav parāda saistības pret SIA „Rīgas meži”, kuru samaksai ir iestājies izpildes termiņš.

5.    Par cenu aptaujas uzvarētāju tiks atzīts dalībnieks, kura piedāvājums būs ar visaugstāko vidējo svērto cenu par vienu (1) m3 kokmateriālu sortimenta piedāvājumam kopā.

6.    Paziņojums par cenu aptaujas rezultātiem tiks publicēts SIA „Rīgas meži” mājas lapā pēc cenu aptaujas beigu termiņa.

 

Ar izsoles uzvarētāju tiks noslēgts Kokmateriālu pirkuma līgums un sastādīts kokmateriālu pieņemšanas – nodošanas akts, kuru paraksta abu pušu pārstāvji.

Kokmateriālu izvešana no meža tiks atļauta tikai pēc samaksas saņemšanas SIA „Rīgas meži” norēķinu kontā 100% apmērā no izsolītā daudzuma.

Piezīmes:

-         Pretenzijas par apaļo kokmateriālu apjomu un to kvalitāti netiek pieņemtas.

-         Kokmateriālu izvešana no krautuves jāveic līdz 16.11.2014.

-         Kokmateriālu izvešanas laiku saskaņot ar mežsargu Valdi Rutkovski (26425883) un mežizstrādes meistaru Tomu Ozolu (28313641).

-         Tā kā krautuve atrodas pie “Valsts ceļa”, kraujoties ir jāizvieto “Vadstatņi”.

-         Pēc krautuves izvešanas pircējam ir jāsakārto krautuves vieta (Valsts Ceļu mala).