Piedāvājums zāģmateriālu iegādei SIA „Rīgas meži” kokzāģētavā „Norupe” Nr. 420-2014/izs.041

Drukāt

05.09.2014

Izsole Nr.420-2014/041 ir noslēgusies.

Uzvarēja:

1.daļā SIA „EX-VALE” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam zāģmateriālu sortimentam  kopā:  195,52 EUR bez PVN.

SIA „Rīgas meži” rīko elektronisku cenu aptauju par zāģmateriālu pārdošanu kokzāģētavā „Norupe”

Piedāvājuma iesniegšanas kārtība:

1.   Izsoles priekšmets: zāģmateriālu sortiments saskaņā ar „zāģmateriālu sortimentu piedāvājumu” 1 (vienā) daļā: kokzāģētavā „Norupe” (1.tabula).

2.   Piedāvājums jāiesniedz elektroniski līdz 2014.gada 10.septembra, plkst. 15:00, nosūtot piedāvājumu uz e-pastu: izsoles@rigasmezi.lv

3.   Piedāvājums jāiesniedz par minēto apjomu atbilstoši „zāģmateriālu sortimentu piedāvājumam ” (1.tabula).

4.   Dalībniekam jāaizpilda piedāvājuma 1. tabulas 7.aile, norādot cenu eiro par vienu (1) m3 katrai sortimenta vienībai, un 8.ailē norādīt katra sortimenta kopējo summu eiro atbilstoši piedāvātajam apjomam (8.aile = 6.aile jāsareizina ar 7.aili katrai pozīcijai).

5.   Izsolē ir tiesīgi piedalīties Pretendenti kuriem nav parāda saistības pret SIA „Rīgas meži”, kuru samaksai ir iestājies izpildes termiņš.

6.   Par izsoles uzvarētāju tiks atzīts dalībnieks, kura piedāvājums būs ar visaugstāko vidējo svērto cenu par vienu (1) m3 zāģmateriāla sortimenta  piedāvājumam kopā.

7.   Paziņojums par izsoles rezultātiem tiks elektroniski nosūtīts visiem dalībniekiem pēc izsoles beigu termiņa.

·       Ar izsoles uzvarētāju tiks noslēgts zāģmateriālu pirkuma līgums.

·       Zāģmateriālu izvešana no kokzāģētavas „Norupe” tiks atļauta tikai pēc samaksas saņemšanas SIA „Rīgas meži” norēķinu kontā 100% apmērā no izsolītā daudzuma.

·       Pretenzijas par zāģmateriālu apjomu un to kvalitāti netiek pieņemtas.

Kontaktpersona zāģmateriālu sortimentu apskatei dabā, Kokzāģētavas vadītāja vietnieks Andris Bērziņš, tālr. 29433293.