Piedāvājums zaru un ciršanas atlieku iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2014/36

Drukāt

01.07.2014

Izsole Nr.800-2014/036 ir noslēgusies.

Uzvarēja:

SIA „R Grupa” ar vidējo svērto cenu par (1) ber m3 visam zaru un cirsmas atlieku sortimentam  kopā:  4,07 EUR bez PVN.

SIA „Rīgas meži” rīko elektronisku cenu aptauju par zaru un ciršanas atlieku pārdošanu mežā pie ceļa Daugavas mežniecībā.

Piedāvājuma iesniegšanas kārtība:

1.    Cenu aptaujas priekšmets: zaru un ciršanas atlieku sortiments saskaņā ar „Zaru un ciršanas atlieku piedāvājumu” 1 (vienā) daļā: Daugavas mežniecībā, 271, 273, 281, 328, 329, 335, 343, 348, 352, 360, 363, 364, 372, 375 kvartālā, (1.tabula),

2.    Piedāvājums jāiesniedz elektroniski līdz 2014.gada 09.jūlijs, plkst.10:00, nosūtot piedāvājumu uz e-pastu: izsoles@rigasmezi.lv.

3.    Piedāvājums jāiesniedz par visu zaru un ciršanas atlikumu sortimentu atbilstoši „Zaru un ciršanas  atlieku piedāvājumam” (1.tabula).

4.    Dalībniekam jāaizpilda piedāvājuma 1.tabulas 5.aile, norādot cenu par vienu (1)ber m3 un 6.ailē norādīt kopējo summu eiro atbilstoši piedāvātajam apjomam (6.aile = 4.aile jāsareizina ar 5.aili katrai pozīcijai).

5.    Izsolē ir tiesīgi piedalīties Pretendenti kuriem nav parāda saistības pret SIA „Rīgas meži”, kuru samaksai ir iestājies izpildes termiņš.

6.    Par cenu aptaujas uzvarētāju tiks atzīts dalībnieks, kura piedāvājums būs ar visaugstāko vidējo svērto cenu par vienu (1)ber m3 kopā.

7.    Paziņojums par cenu aptaujas rezultātiem tiks publicēts SIA „Rīgas meži” mājas lapā pēc cenu aptaujas beigu termiņa.

 

Ar izsoles uzvarētāju tiks noslēgts pirkuma līgums un sastādīts pieņemšanas – nodošanas akts, kuru paraksta abu pušu pārstāvji.

Piezīmes:

Pretenzijas par materiāla apjomu un to kvalitāti netiek pieņemtas.

Izsolē piedāvātajam materiālam ir noteikta slēptā minimālā cena.

Ja izsolē piedāvātā cena nesasniedz SIA „Rīgas meži” noteikto minimālo slēpto cenu, tad šī noteiktā slēptā cena tiek piedāvāta dalībniekam, kas izsolē ir piedāvājis augstāko cenu.

Pievienotie faili